Giáo viên Ngữ Văn Cụm trường Gia Lâm- Long Biên tham gia tập huấn chuyên môn

Giáo viên Ngữ Văn Cụm trường Gia Lâm- Long Biên tham gia tập huấn chuyên môn
Giáo viên Ngữ Văn Cụm trường Gia Lâm- Long Biên tham gia tập huấn chuyên môn