Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Sản phẩm thực hành môn Lịch Sử của 10A2-K10
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên
Sản phẩm thực hành môn Lịch Sử của 10A2-K10