Viết về bà - người phụ nữ trong lòng tôi (Nguyễn Thanh Bình-11A2.K9)

Viết về bà - người phụ nữ trong lòng tôi (Nguyễn Thanh Bình-11A2.K9)
http://c3thachban.edu.vn