Luật số 15/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Luật số 15/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Luật số 15/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Khám bệnh, chữa bệnh
 

Nguồn: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207396&classid=1&orggroupid=1