BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ NĂM 2025 (lấy ý kiến xã hội)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ NĂM 2025 (lấy ý kiến xã hội)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ NĂM 2025
(lấy ý kiến xã hội)