Hoạt động tuyên truyền về ATGT cho học sinh trường THPT Thạch Bàn

Hoạt động tuyên truyền về ATGT cho học sinh trường THPT Thạch Bàn
Hơn 1700 học sinh trường THPT Thạch Bàn được tham gia hoạt động tuyên truyền ATGT trong ngày 04/01/2021.

Hoạt động tuyên truyền về ATGT cho học sinh trường THPT Thạch Bàn