Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội: Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội: Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội: Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 

Nguồn: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206929&classid=1&orggroupid=1