Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
 

Nguồn: https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206933&classid=1&orggroupid=1