Chi bộ THPT Thạch Bàn tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới 30.11.22

Chi bộ THPT Thạch Bàn tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới 30.11.22
Chi bộ THPT Thạch Bàn tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới 30.11.22